Translation of the song A słońce sobie lśni artist Eleni

Polish

A słońce sobie lśni

English translation

And the sun is gleaming

Na stole nieskończony list,

On the table, there's an unfinished letter,

nadzieja gdzieś za szafą śpi,

hope is sleeping somewhere behind the wardrobe,

w wazonie więdną kwiaty,

in the vase, flowers are withering,

brak cukru do herbaty;

there's no sugar for tea,

a zresztą czajnik spalił się.

the kettle has burnt out.

Czarny fortepian pokrył kurz,

Dust has covered the black piano

bo ci brakuje kilku nut,

'cause you miss a few notes

by zagrać to co było,

to play what was in the past,

co w słowach się rozmyło

what faded in the words

choć miało istnieć tyle lat...

though it was supposed to exist so many years...

A słońce sobie lśni, jak gdyby nigdy nic.

And the sun is gleaming as if nothing had happened.

Nie wierzy w szare dni, gorzkie łzy, głupie sny

It doesn't believe in grey days, bitter tears, stupid dreams

i w miłości, których brak.

and in loves that are missing.

A słońca złoty krąg, jak wyciągnięta dłoń,

And the golden circle of the sun, like a hand reaching out,

jak roześmiana twarz, wzywa nas, jeszcze raz!

like a laughing face, is calling us one more time

Do nadziei ponad świat.

to hope that is above this world.

Zegar popycha naprzód dzień,

The clock is pushing the day forward.

ktokolwiek przyjdzie spóźni się.

Whoever comes will be late,

Tak sobie myślisz teraz,

you think this way now

bo życie cię uwiera,

'cause life is pinching you,

bo święty spokój chciałbyś mieć.

'cause you'd like to have peace and quiet.

Jeszcze papieros albo dwa

One or two cigarettes more

i zdecydujesz tak, czy tak;

and you'll decide

czy warto list dokończyć,

whether finishing the letter is worthwhile

czy z tą miłością skończyć,

or you should finish with this love,

z tą różą, która kolce ma.

with this rose that has thorns.

A słońce sobie lśni, jak gdyby nigdy nic.

And the sun is gleaming as if nothing had happened.

Nie wierzy w szare dni, gorzkie łzy, głupie sny

It doesn't believe in grey days, bitter tears, stupid dreams

i w miłości, których brak.

and in loves that are missing.

A słońca złoty krąg, jak wyciągnięta dłoń,

And the golden circle of the sun, like a hand reaching out,

jak roześmiana twarz, wzywa nas, jeszcze raz!

like a laughing face, is calling us one more time

Do nadziei ponad świat.

to hope that is above this world.

No comments!

Add comment