Translation of the song Trzeba żyć artist Eleni

Polish

Trzeba żyć

English translation

We Must Live

Szukajmy światła bo trzeba żyć.

Let's seek the light because we have to live.

Trzeba ratować bezbronne sny,

We have to save defenceless dreams,

bo mają tak mało szans,

because they have so little chance,

żeby ich nie zabił świat,

for them not to be killed by the world,

a ten świat to my!

and this world is us!

Szukajmy światła nawet gdy wiatr

Let's seek the light even when the wind

wieje nam w oczy popiołem z gwiazd.

blows in our eyes with ashes from the stars.

Życie to gra, jawa, sen

Life is a game, a dream and awake,

aż do końca, dzień za dniem.

to the end, day after day.

Ratuj sny bo przegrają!

Save your dreams before they lose!

W ogrodach snu kwiaty nie tracą barw,

In the gardens of dreams, flowers do not lose their colour,

nie zrywa ich okrutna dłoń!

and cannot be reached by a cruel hand!

W ogrodach snu nie płynie rzeka bez dna

In the gardens of dreams, no bottomless river flows

i skrzydła masz jak młody ptak!

and you have wings like a young bird!

Jak karuzela kręci się los.

Like a carousel, fate revolves.

Szczęście jest kruche jak cienkie szkło.

Happiness is fragile like thin glass.

A kiedy ktoś zrani nas,

And when someone hurts us,

drogowskazy złamie wiatr,

signposts will be broken by the wind,

trzeba iść pod prąd!

you have to go against the flow!

Trzeba się starać każdego dnia,

You have to struggle every day,

uwierzyć znowu w to co się da.

to believe again in what is possible.

A kiedy masz tylko sny,

And when you only have dreams,

blasku wiary dodaj im!

Give them a shine of faith!

Tylko sny świat przetrwają!

Only dreams will survive the world!

W ogrodach snu kwiaty nie tracą barw,

In the gardens of dreams, flowers do not lose their colour,

nie zrywa ich okrutna dłoń!

and cannot be reached by a cruel hand!

W ogrodach snu nie płynie rzeka bez dna

In the gardens of dreams, no bottomless river flows

i skrzydła masz jak młody ptak!

and you have wings like a young bird!

No comments!

Add comment