Translation of the song Alkohol víťazí artist Elán

Slovak

Alkohol víťazí

English translation

Alcohol wins

Ktosi vraví, hrajme stará,

Someone says, let's play, old woman

zo spálne sa neozýva nik,

no one is calling from badroom

z dymu trávy v hlave psycho straší,

psycho scares in the head because of the smoke of marihuana

z kvetináča kýva trpaslík.

pygmy is nodding from the flowerpot.

Veď žiť a užiť bolo napísané,

However, live and enjoy has been written

a všetci chceli baby a chlast,

and everyone wanted girls and booze,

ale z krčmy dýcha kŕč, čo tu bolo už je fuč,

but spasm respires from pub, what has been here, is gone

oni spia a ja nie.

they sleep and I don't.

Ktosi vraví, hrajme stará,

Someone says, let's play, old woman

v hlave stokilový otáznik,

in head question mark of 100 kg

čo tu hľadám, niekde je tu zrada,

what am I looking for, somewhere here is treason

z kvetináča kýva trpaslík.

pygmy is nodding from the flowerpot.

To ticho hučí ako Metallica,

That silent shouts like Metallica

a ja mám zrazu taký divný pocit,

and suddenly I have that weird feeling,

že už nikto nečaká, vzadu svetlo, vpredu tma,

that nobody is waiting. behind (is) light,in front (is) dark,

mucha na ovocí.

the fly on fruits

®:

Ch:

Alkohol víťazí,

Alcohol wins

niekto tu stráca dych,

someone here is losing breath,

klesanie závaží,

declining of weights

v údolí mŕtvych.

in valley of deads

Pomalé rátanie,

Slow counting

na mozog útočí,

attacks on mind

a svet sa sám točí,

and the world is rotating of its own

len víno vanie.

just wine blows

A vôkol samé biele krokodíly,

And around are just white crocodiles

veď v tomto byte nikdy nikto nebol,

but nobody never went to this flat

zdá sa, že som zas na mol, veľký majster

it seems, that I'm drunked per mole*, great master

alkohol,

alcohol

sa nikdy nezmýli.

never makes mistakes

®: - 1x

Ch: - 1x

Ten niekto nie som ja,

That someone isn't myself

veď ja som zákazník,

I'm customer

z espressa Krásne sny,

from espresso called 'Beautiful dreams'

v údolí bábik.

in valley of dolls

Ten niekto nie je nik,

That someone isn't no one

tak kde je výčapník,

so where is tapster?

ja som princ Bajaja,

I'm prince Bajaja

choďte do hája!

go to the hell!

No comments!

Add comment