Translation of the song Bifrost bo artist Ultima Thule

Swedish

Bifrost bo

English translation

Bridge of Bifrost

Hör hovar hastar genom mörka natten fram,

Hear hooves rush through the dark night

Och vid Himinbjörg syns Heimdall lyfta lur till larm.

And at Himinbjörg Heimdall is seen, lifting his horn to alarm

En vacker dag såg regn och sol

A beautiful day saw rain and sun

Från himmel nå vår jord.

Reach our earth from the skies

Såg strålar skapa regnbågsbild i skyn.

Saw beams create a figure of a rainbow in the sky

Där leder högt, där leder långt

It goes high, it goes far

Till Asgård syns den nå.

It can be seen reaching Asgard

Se Bifrost ligger där bak dimma dold

Watch how Bifrost lies shrouded in fog

Där rider fram en här!

An army rides forth there

Se, Muspells söner där!

Watch, the sons of Muspelheim are there

Genom Mörkveden på färd.

On a journey through Myrkviðr

Och i Eld och låga, Eld och rök

And in fire and flame, fire and smoke

Ser vi Bifrost störta ner....

Bifrost can be seen crushing down

Där färdas asagudar fram

The æsir are travelling there

Till Midgård rider ned

Riding down to Middle Earth

Vid fästet vaksam Heimdall syntes stå.

Heimdall can be seen guarding the fortress

Skarpsynt skådar dag som natt,

Watching clear-sighted, day and night

Och lyss till gräs som gro.

And listen to the grass as it grows

Månhorn håller världens glans i hand.

The edges of the moon keeps the glory of the earth its hands

Så hördes hovar, hördes larm

And thus hooves could be heard, an alarm could be heard

En dunst av rök och brand.

A steam from smoke and fire

Mot fäste eldens jättar rider fram.

The giants of fire rode towards the fortress

Starkast utav bryggor,

The strongest bridge

Intet starkare det fanns.

There was nothing stronger

Se! Bifrost bro, tre färger lyser klart.

Look! The bridge of Bifrost, three colours shines brightly

No comments!

Add comment