Translation of the song Blotlåt artist Ultima Thule

Swedish

Blotlåt

English translation

Blot Song

Där samlades i Gudahov,

There they gathered, at the pagan temple (1)

allt folk till gille gick!

All the people went to the banquet.

Alla män där äge mjöd,

All the men there had mead,

här fläsket flott till fägnad sjöd!

They ate swanky porc and seethed with delight

Där brunno eld på golvets mitt,

A fire burned in the middle of the floor,

såg var kittel hänga full!

And the hanging cauldron full. (x)

Och runt brasan bars där horn,

And around the fireplace went the horn,

all den kost som signad var!

With all the food that was presented

Odins full för seger!

(Drink a full horn ) for Odin's victory!

Full för Njord, och full för Frej!

One for Njördr, and one for Freyja! (2)

För äring god och fred,

For good harvests and peace,

samt vår goda lyckas skull!

And that we will have success!

Vinternätter bjuder Alvablot,

Winter nights offer elven blood (x) (3)

för att fira skörd vi fått!

To celebrate the harvest we received!

För att hälsa vintern hit,

In order to invite the winter here

njuter fränder förning rik!

And enjoy the kinsmenship of affluent friends

Segerblot hälsar våren varm,

A Victory feast greets springtime so warm

kommen efter frostig tid!

That follows the time of frost

Kallar Tredje dagen sommar,

And when the third day of summer calls

helgas åker, äng och vall!

Sanctify your fields, meadows and grassland!

Här hålles heligt, blot!

Here the holy sacrifice was held

Så länge här finns mjöd i horn!

As long as there was mead in the horn

Här hålles heligt, blot!

Here the holy sacrifice was held

Till ätten ära, till gudar tro!

For the clan's honor, for faith in the gods

Så blotas för ett lycksamt år,

Thus they sacrificed for a successful year

drickes jul, helgas ätt på nytt!

Toast to Christmas, consecrate your family again..

Fordom seden sådan var,

Formerly such was the custom,

fordom sed i Norden var!

In the northern countries

No comments!

Add comment