Translation of the song Engelbrektsmarschen artist Ultima Thule

Swedish

Engelbrektsmarschen

English translation

Engelbrekt's march

Tågom fram uti striden

March forward into battle

för vårt fädernesland,

for our native land,

mot förtryckarnas skaror,

against the oppressor's horde,

med svärdet i hand,

with the sword in hand,

och mot nordiska folk

and towards Nordic folks

ännu i frihet skall le,

we still in freedom shall smile,

ty åt oss himlen

for the heavens to us

seger skall ge.

victory shall give.

Tågom fram för vårt land,

March forward for our land,

att med svärdet i hand

with the sword in hand

ifrån fjällar till strand

from fells¹ to beach

lossa träldomens band.

unfasten the ties of slavery.

att med svärdet i hand

with the sword in hand

lossa träldomens band,

unfasten the ties of slavery,

tågom fram för

march forward for

vårt färdenesland!

our native land!

Tågom fram för vårt land,

March forward for our land,

att med svärdet i hand

with the sword in hand

ifrån fjällar till strand

from fells to beach

lossa träldomens band.

unfasten the ties of slavery.

No comments!

Add comment