Translation of the song Nidingsdåd artist Ultima Thule

Swedish

Nidingsdåd

English translation

Infamy!

Till jorden kommen västerut i land av is och eld,

To earth he came, in the land of ice and fire to the west

Uppå Hvammurgård som där i Dalir låg.

Out in Hvammur's courts, located in Dalir. (1a)

Där såg en pojk så dagens ljus, den godes son han var,

There a boy saw the light of day, a goodly son he was

Förunderligt kan sjungas om hans liv.

marvelous things can be sung about his life.

Kamp om makt, om hus och mark,

Struggle for power, for home and soil

Om godord, jord och allsköns prakt.

For priesthood, for earth and all glory

Hur broder där sin broders bane blev!

here brother proved a brother's bane

Den största skatt, de ord han satt,

The greatest treasure, the words he said

De tecken som till pappret lagts,

The characters he put to paper

Talar och förtäljer drama där!

Telling and reciting for us the drama.

Nidingsdåd! Nidingsdåd!

Infamy! Infamy !

Fader kämpar så om makt, men möter överman,

His Father is fighting for power, but he is overcome

Jon Loptsson så blev Snorris fosterfar.

Thus Jon Loptsson stayed Snorris stepfather. (1)(2)

I bildat hem han växer opp, hör mången saga där,

He grows up in that home where he hears many a tale

Ögonvittnens skildringar han lär.

He is taught by an eyewitness

Författade och så skrev ned, till oss gick där ett brev,

He authored it and wrote down a letter for us

Urkunder som en äldre tid beskrev.

This account that tells of ancient times

Men spindelns nät, där var och vävt, och även han blev fast,

But a spiders net had been woven, and he got trapped

Från maktkamp icke Sturlas son gick fri!

And after the power struggle, Sturla's son walked free. (3)

No comments!

Add comment