Translation of the song Svinstaskar (Svinnsta skär, Svinsta Skär) artist Ultima Thule

Swedish

Svinstaskar (Svinnsta skär, Svinsta Skär)

English translation

Svinsta Island

Dansen den går uppå Svinsta skär,

Dancing goes on on Svinsta island

hör klackarna mot hällen.

Hear the heels against the rocks

Gossen han svänger med flickan kär

The boy, he dances with the girl he loves

i stilla sommarnatt.

In the still summer night.

Blommorna dofta från hagen där

The flowers smell from the grass there

och många andra ställen

And from many other places

och mitt i taltrastens kvällskonsert

And in the middle of the thrush's evening concert

hörs många muntra skratt.

Merry laughter can be heard

(Refräng:)

(Chorus)

Ljuvlig är sommarnatten,

Lovely is the summer night,

blänkande vikens vatten.

The glistening water of the bay.

Och mellan bergen och tallarna,

And between the mountains and the pines,

höres musiken och trallarna.

The melody and the music is heard.

Flickan har blommor i håren,

The girl has flowers in her hair,

månen strör silver i snåren.

The moon sprinkles silver in the grove.

Aldrig förglömmer jag stunderna där

Never will I forget my moments there

uppå Svinnstaskär.

On Svinsta island.

Gossen tar flickan uti sin hand

The boy takes the girl by the hand

och vandrar nedåt stranden,

And walks down the beach,

lossar sin jolle och ror från land,

They untie their dinghy and they row away from land,

bland klippor och bland skär.

Among the rocks and the islands.

Drömmande ser han mot vågens rand,

Dreamily he sees the waves,

som rullar in mot sanden,

That roll on the beach.

kysser sin flicka så ömt ibland,

He kisses his girl so tenderly,

och viskar Hjärtans kär.

And whispers sweetheart.

(Refräng)

(Chorus)

Solen går upp bakom Konungs sund,

The sun rises behind Konungs Sund,1

och stänker guld i vågen.

And sprinkles gold on the waves.

Fåglarna kvittra i varje lund,

The birds chirp in every grove,

sin stilla morgonbön.

Their peaceful matins.

Gäddorna slå invid skär och grund,

The pikes hit the ground of the island,

så lekfulla i hågen.

So playful in the grass.

Men sista valsen i morgonstund,

But the last waltz in the morning hour,

man hör från Svinstaskär

You hear from Svinsta island

(Refräng)

(Chorus)

0 111 0 Administrator

No comments!

Add comment