Translation of the song Når jeg betænker den tid og stund artist Eivør

Danish

Når jeg betænker den tid og stund

English translation

When I Think of the Time and the Moment

Naar jeg betænker den Tid og Stund,

When I think of the time and the moment

da jeg skal heden fare,

when I'll rush over the moorland

min Sjæl sig fryder mangelund,

my soul rejoices in many ways

som Fugl ved Dagen klare,

like a bird in the bright day

o Dag saa blid,

o day so gentle

da al min Strid

when all of my struggling

skal faa en salig Ende!

shall have a blissful end!

Til Glæden sød i Jesu Skød

To the sweet joy in the lap of Jesus

jeg gaar fra min Elende.

I'll go from my situation of need

Eja, min Sjæl, vær frisk og bold,

Eya, my soul, be fresh and bold

glæd dig i Krist, din Herre!

be happy in Christ, your Lord!

thi Døden, som var Syndens Sold,

for death, which is the reward for sinning,

dig nu skal Frelse være;

will now be your salvation;

Straf var den før,

It used to be punishment

nu er den Dør

now, it's a door

og Gang til Himmerige,

and a way to Heaven

nu er min Død

now, my death is

en Søvn saa sød,

a sleep so sweet,

al sorg med den maa vige.

all sorrow must depart

Sørg ej, hvor du skal komme hen,

Do not grieve, where you'll go,

naar du herfra skal vige,

when you must depart from here,

dig favner trygt en fuld tro Ven,

will an complete faith comfortingly embrace you, friend,

som kan dig aldrig svige:

which never could sting:

Guds egen Søn

God's very son

gør for dig bøn,

will pray for you

at du skal hos ham blive,

that you'll stay with him,

sin Fred og Ro

his own peace and quiet

i Himmelbo

in the home of Heaven,

han ogsaa dig vil give!

that he will give you, too!

Et Sovekammer er min Grav,

A bedchamber is my grave,

mit legem dér skal hvile,

there my body shall rest

paa Dommedag staa op deraf,

and there it will rise on judgement day,

derpaa jeg ej tør tvi’le;

which I don't dare doubting;

mit Støv, gak ned

my dust went down

og hvil i Fred,

and rest in piece,

det onde lad henfare!

let what's evil pass you by!

Luk Døren til;

Close the door;

naar Gud det vil,

when God wills it,

du skuer Dagen klare!

you'll gaze upon the bright day

Eja, saa dør jeg gladelig

Eya, then I'll die happily

og frygter ingen Vaade,

and fear no misery,

mit Liv er Kristus visselig,

to my life, Christ is precious

og Døden mig en Baade;

and death is a profit to me;

dør jeg end her,

even if I die here,

jeg lever dér,

I'll live in the place

hvor Livet ret begynder,

where life truly begins

hvor Englekor

where angelic choirs

med Glæde stor

with great joy

Guds Salighed forkynder!

proclaim God's bliss!

No comments!

Add comment