Translation of the song Binibini artist Daniel Padilla

Tagalog (dialects)

Binibini

English translation

Lady

Binibini sa aking pagtulog

Lady when I sleep

Ika'y panaginip ko

You're in my dreams

Panaganip ng kathang dakila

A dream of great fiction

Nitong pag-iisip ko

From my mind

Ang katulad mo raw ay birhen

They say, you are like a Virgin1

Sa abang altar ng punong pag-ibig

In a humble altar that is full of love

Oh kay ganda

Oh how beautiful

Oh kay gandang mag-alay sa'yo

Oh how beautiful it is to offer to you

Alaala, at isip at pagod

Memory, and mind and tiredness

Sa yo'y binigay ko raw

They say, I gave to you

Binibini, ang aking dalangi't dasal

Lady, my only wish and prayer

Dininig mo raw

They say, you heeded it

Wika mo raw ay iingatan ka

They say, you said you'll be taken care for

Magpakailanman at ang purong pag-ibig

Forevermore and pure love

Oh kay ganda

Oh how beautiful

Oh kay ganda mag-alay sa'yo

Oh how beautiful it is to offer to you

Oooohh sa a'king tanong magkatotoo kaya

Oooohh in my question, will this come true

Sagot mo, para nang sinadya

Your answer, it seemed intentional

Pagsapit ng magandang umaga

As the beautiful morning arrives

Ako'y bumalikwas din

I suddenly rose up

Panaginip naglaho't natunaw

My dream disappeared and melted

Nguni't nar'yan ka pa rin

But you're still there

Paraluman, ikaw ay akin

My muse, you are mine

Sa bisang lakas ng purong pag-ibig

By the influence of the strength of pure love

Oh kay ganda

Oh how beautiful

Oh kay gandang mag-alay sa'yo

Oh how beautiful it is to offer to you

Oh kay ganda

Oh how beautiful

Oh kay gandang mag-alay sa'yo

Oh how beautiful it is to offer to you

Binibini, oh kay ganda

Lady, oh how beautiful

Oh kay gandang mag-alay sa'yo

Oh how beautiful it is to offer to you

Mag-alay sayo..

To offer to you

No comments!

Add comment