Translation of the song Kanlungan artist Noel Cabangon

Filipino/Tagalog

Kanlungan

English translation

Haven

Pana-panahon ang pagkakataon

Chances are impermanent

Maibabalik ba ang kahapon?

Can past be turned back?

Natatandaan mo pa ba

Do you still remember

Nang tayong dal'wa ang unang nagkita?

When the two of us first met?

Panahon ng kamusmusan

Childhood years

Sa piling ng mga bulaklak at halaman

Surrounded1 by flowers and plants

Doon tayo nagsimulang

That's where we started

Mangarap at tumula

To dream and recite poems

Natatandaan mo pa ba

Do you still remember

Inukit kong puso sa punong mangga?

The heart I carved on the mango tree?

At ang inalay kong gumamela

And the hibiscus flower I gave you

Magkahawak-kamay sa dalampasigan

Holding hands at the shore

Malayang tulad ng mga ibon

As free as the birds is

Ang gunita ng ating kahapon

The memory of our past

Ang mga puno't halaman

The trees and plants

Ay kabiyak ng ating gunita

Are part2 of our memories

Sa paglipas ng panahon

In the passing of time

Bakit kailangan ding lumisan?

Why did we also have to go?

Pana-panahon ang pagkakataon

Chances are impermanent

Maibabalik ba ang kahapon?

Can past be turned back?

Ngayong ikaw ay nagbalik

Now you came back

At tulad ko rin ang iyong pananabik

And your excitement is just like mine

Makita ang dating kanlungan

To see the previous haven

Tahanan ng ating tula at pangarap

Home of our poems and dreams

Ngayon ay naglaho na

Now it's gone

Saan hahanapin pa?

Where to search still?

Lumilipas ang panahon

Time passes by

Kabiyak ng ating gunita

As part of our memories

Ang mga puno't halaman

The trees and plants

Bakit kailangang lumisan?

Why did they have to go?

Pana-panahon ang pagkakataon

Chances are impermanent

Maibabalik ba ang kahapon?

Can past be turned back?

Lumilipas ang panahon

Time passes by

Kabiyak ng ating gunita

As part of our memories

Ang mga puno't halaman

The trees and plants

Bakit kailangang lumisan?

Why did they have to go?

Pana-panahon ang pagkakataon

Chances are impermanent

Maibabalik ba ang kahapon?

Can past be turned back?

No comments!

Add comment