Translation of the song Coda artist Sponge Cola

Filipino/Tagalog

Coda

English translation

Coda

Sayang giliw ito ang sinapit

It’s such a pity, dear, this is what happened

Akin lamang napag-alaman

I just have realized that

Wala ang tindi ng poot at ‘yong galit

All of your anger and hatred is nothing

Kung wala ‘ring mababalikan

If there is no one to come back to

[Chorus]

[Chorus]

Bakit hindi kita mapigil at magawang kita'y habulin

I don’t know why I can’t stop and run after you

Hindi makakibot, paa'y kapwa aking di magalaw

I can’t move, my feet are frozen

Hanggang tingin na lamang ang akin hanggang maglaho sa abot tanaw

Looking you from afar until you disappear from my sight is what’s left for me

Hidwaan natin mananatili

The conflict between us will remain

Sayo ba'y meron katuturan?

Does it mean anything to you?

Di na batid na tatalikdan ang hinagap nating sumpaan

We didn’t realize that we are turning back to the promise we’ve made

Hahatong din pala ang lahat sa kabiguan

So this will end up in misery too

[Interlude]

[Interlude]

Whoooaaa……

Whoooaaa……

[Chorus]

[Chorus]

Bakit hindi di kita mapigil at magawang kita'y habulin

I don’t know why I can’t stop and run after you

Hindi makakibot paa'y kapwa aking di magalaw

I can’t move, my feet are frozen

Bakit hindi kita masisi

I don’t know why I can’t blame you

Pagiging tama o mali, anong silbi?

On being right or wrong, what the use?

Kung tayo rin (kung tayo rin)

If we will also (if we will also)

Mawawaglit (mawawaglit)

Be gone (be gone)

Anong saysay?

What’s the use?

Kung tayo rin

If we will also (if we will also)

Mawawaglit

Be gone

Anong saysay?

What’s the use?

No comments!

Add comment