Translation of the song Xin Đừng Nhắc Máy artist B Ray

Vietnamese

Xin Đừng Nhắc Máy

English translation

Please don't pick up the phone

Anh biết em nói là không muốn gặp anh nữa

I know you said you didn't want to see me again

Anh chỉ gọi, để hỏi cơm hôm nay ăn chưa?

I just called, to ask that have you eaten rice?

Sao? Ăn rồi thì có húp canh chưa?

What?After eating, have you had soup?

Rồi à? Nếu rồi thì đã nhớ anh chưa?

Yes?If so, have you missed me?

Em biết anh là thế, mà đã thế, em còn suy, em còn nghĩ, em còn trách làm chi?

I know you are like that, but that's it, you still think, what do you still blame me for?

Anh biết anh như cục ghèn trong mắt, bởi vì em chỉ có ghét for mi,

I know I'm like a lump in your eyes, because you only hate for me

Baby nghe anh nói 1 lần được không?

Baby, can you hear me once?

Tên anh hiện trên màn hình, em có trượt không?

My name is shown on the screen, did you to ignore it?

Nếu em muốn ghét, anh nói trước

If you want to hate, I say first

Tụi nó ghét anh ngoài kia, cũng phải tốn gần chục năm

They hate me out there, it took almost ten years

Vậy thì, nếu em muốn đêm nay không ngủ

Well then, if you want sleepless tonight

Đừng gọi anh daddy, gọi anh ông chủ

Don't call me daddy, call me is boss

Ngực công, mông thủ

Curve boobs, curve buttocks

Nhặt cây bút chì when I CU

Pick up the pencil when I see you

If you see me calling

If you see me calling

Thì xin em không nhấc máy

Please don't answer the phone

Mà nếu như em lỡ nghe rồi

But if you've heard it

Thì cho anh xin nốt lần này

Then let me please this time

I’m talking about, when you see me calling

I’m talking about, when you see me calling

Thì xin em không nhấc máy

Please don't answer the phone

‘Cause when that Henny hit me

Cause when that Henny hit me

Thì cool boy cũng trở thành lầy

Then cool boys also becomes interesting

I’m talking about love, I’m talking about you

I’m talking about love I’m talking about you,

I’m talking about all the things you said you’d wanted us to do

I’m talking about all the things you said you’d wanted us to do

Moet, Rose, Chardannay

Moet, Rose, Chardannay

Khi cần có ngay, oh yeah, ya know me

When you need it right away, oh yeah, ya know me

Girl you know I gotta keep it real right now

Girl you know I gotta keep it real right now,

Biết anh có thói quen khi say là kêu vài đào

Knowing I have a habit when I get drunk, I call for a few peaches

Biết anh không phải công tử nhưng thích tiêu xài hao

Knowing I'm not a prince but like to consume

Fuck all them haters and how they feel right now

Fuck all them haters and how they feel right now

Nói mấy con bạn em, nếu tụi mày giỏi, thì bạn trai của tụi nó đã là anh rồi

Tell your friends, if you guys are good, then their boyfriend is already me

I know, I know, baby I’m an asshole

I know, I know, baby I’m an asshole

But that’s because you the shit though

But that’s because you the shit though

Lọt vào mắt xanh, thì phải biếc

Falling into the blue eye, it must be known,

Như là học sinh tan học, baby, anh không có tiết đâu

Like a dismissal student, baby, I don't have a lesson/regret

Bridge (Han Sara):

Han Sara

Vậy thì sao em phải giữ lại

Then why should I keep

Là vì một ai?

Is it for someone?

Quá nhiều lãng phí cho 1 người sai

Too much waste for the wrong person

Chẳng còn gì để phải nói

There's nothing left to say

Chẳng cần gọi thêm, thất hứa chính là lời khai kẻ gian dối

Don't need to call more, failure to promise is a testimony of a liar

Vậy xin anh đừng nói thêm gì

So please don't say anything more

No comments!

Add comment