Translation of the song Не’ам нерви artist Milena Slavova

Bulgarian

Не’ам нерви

English translation

I 'ave no nerves

Ходиме голи, ходиме боси,

We walk naked, we walk barefoot

вятър студен към ушите ни носи,

a cold wind brings forth to our ears

слухове разни и грозни въпроси,

different gossips and ugly questions

за милионери и командоси.

about millionaires and comandos.

Не’ам нерви (х2)

I 'ave no nerves (x2)

Нямаме хляб да хапнем дори,

We've no bread to eat even,

знаем кой гений от това ни лиши,

we know which genius took it,

празни щандове и празни градини,

empty markets, empty gardens,

а речи безкрайни от много години…

and speeches without end since the start...

Не’ам нерви (х4)

I 'ave no nerves (x4)

Всеки разправя – другари, другарки,

Everyone says - dear comrades,

а във дюшека е скрил хилядарки.

in his matress he hides thousands

Нямал два лева в народната банка…

He says he hasn't got a cent in the bank...

Лъже мръсника, преяжда с луканка.

The sod is lying, overeating on lukanka

Не’ам нерви (х4)

I 'ave no nerves (x4)

Не спирайте тока, че това ни разби,

Don't turn off the electricity, it'll finish us off,

цялата система ще трябва да се промени,

the whole system will be subject of change,

нека не живееме вече в немотия,

let's not live in poverty anymore

че всички ни се смеят на наш’та простотия.

'cause everyone's laughing at our stupidity

Неам нерви (х4)

I 'ave no nerves (x4)

Извода е, братя, да няма защо.

Conclusion is, brothers, there's no reason to.

Защото дъра-дън-дъра-дън-дъра-дън-до.

Because blah-blah-blah-blah-blah-blah.

Нека не гледаме към тая Европа,

Let's stop looking at old Europe,

че новото време и тука потропа.

the wind of change has come here too

Не’ам нерви (х 8)

I 'ave no nerves (x2)

No comments!

Add comment