Translation of the song Isang Araw artist Kaye Cal

Filipino/Tagalog

Isang Araw

English translation

One Day

Kung maibabalik ko lang ang dati

If only I could turn back time

Hindi na kita bibitiwan pang muli

I won't ever let go of you again

At ipadarama ko sa iyo na mahal kita araw araw

And I'll make you feel that I love you every day

Araw araw

Every day

Ngayon ikaw ay nasa piling niya

Now you're in his arms

At ngayon ako ay nagsisisi na

And now I am regretting

Ngunit walang magawa

But there's nothing I can do

Kundi ang humiling nalang na sana

But just make a wish and hope that

O Dyos ko, isang araw lang ang hinihingi ko

Oh my God, one day is all I ask for

Isang araw lang naman

Just one more day

Pagbigyan Mo na ako

Please indulge me

Ibigay Mo na sa'kin 'to

Give this to me

Nang maramdaman muli at marinig muli na mahal niya rin ako

So I can feel again and hear again that she also loves me

Pinagmamasdan nalang ang mga larawan ng ating nakaraan

Just staring at the pictures of our past

Hindi maiwasan na masaktan na wala ka na

Can't help but be hurt that you're gone

Wala ka na

You're gone

Ngayon ikaw ay nasa piling niya

Now you're in his arms

At ngayon ako ay nagsisisi na

And now I am regretting

Ngunit walang magawa

But there's nothing I can do

Kundi ang humiling nalang na sana

But just make a wish and hope that

O Dyos ko, isang araw lang ang hinihingi ko

Oh my God, one day is all I ask for

Isang araw lang naman

Just one more day

Pagbigyan Mo na ako

Please indulge me

Ibigay Mo na sa'kin 'to

Give this to me

Nang maramdaman muli at marinig muli

So I can feel again and hear again

O Dyos ko, isang araw lang ang hinihingi ko

Oh my God, one day is all I ask for

Isang araw lang naman

Just one more day

Pagbigyan Mo na ako

Please indulge me

Ibigay Mo na sa'kin 'to

Give this to me

Nang maramdaman muli at marinig muli

So I can feel again and hear again

Nang maramdaman muli at marinig muli na mahal niya rin ako

So I can feel again and hear again that she also loves me

Na mahal niya rin ako

That she also loves me

0 169 0 Administrator

No comments!

Add comment